Beleid OVMB CO2-prestatieladder

Sedert ons ontstaan hecht OVMB veel belang aan kwaliteitsvolle, milieuvriendelijke en duurzame uitvoering van de activiteiten. Uiteraard willen we dan ook onze bijdrage leveren tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. CO2-uitstoot is immers sterk gerelateerd met energieverbruik en we zijn bewust van het negatief effect op het klimaat. Alhoewel CO2 het meest gekende broeikasgas is, zijn er ook nog andere broeikasgassen zoals CH4 en H2 die een belangrijke invloed hebben op het klimaat die we willen helpen te reduceren.

Bedrijven hebben een groot aandeel in dit energieverbruik en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering. Maar dat betekent dan ook dat bedrijven een grote positieve impact kunnen hebben op deze klimaatsverandering door het leveren van voldoende inspanningen.

Vermindering en verduurzaming van ons energieverbruik en verhoging van de energie-efficiëntie zijn belangrijke objectieven in duurzaamheids- en milieubeleid van OVMB. Naast ons steentje bijdragen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot en de klimaatverandering zijn we er van overtuigd dat dit ook een kostenvoordeel zal opleveren.

Het bekomen van een CO2-reductie en positieve klimaatverandering doen we niet alleen voor ons eigen bedrijf maar ook voor de klanten, voor onze omgeving en vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. Bovendien is onze aandeelhouder Eiffage een sterke stimulator voor de reductie van CO2 en de verduurzaming van de activiteiten van haar dochterondernemingen.

Continue verbetering zit in ons DNA, dit zowel op vlak van kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid. Vandaar dat we ook op vlak van energie-verbruik, -reductie en -efficiëntie continu willen verbeteren. Dit kunnen we realiseren via de opstelling en realisatie van onze periodieke KMVDE-objectieven en onze jaarlijkse KMVDE-doelstellingen.

Om onze energiereductie-doelstellingen op te stellen en acties uit te voeren is het onder meer noodzakelijk om als basis onze CO2-emissie periodiek te bepalen en op te volgen. Dit geeft namelijk inzicht op de evolutie van de klimaat-impact van OVMB en de mogelijkheid tot verbetering.

Hierbij hebben we gekozen om gebruik te maken van de CO2-prestatieladder. Dit energie-managementsysteem is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoer van projecten.

De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd die gesteld worden aan de CO2-prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen komen uit 4 invalshoeken met name inzicht, reductie, transparantie en participatie. OVMB heeft in oktober 2020 het CO2-bewust certificaat niveau 3 behaald en wenst dit verder uit te bouwen.

Overeenkomstig de eisen van de CO2-prestatieladder heeft OVMB haar CO2-emissies in kaart gebracht en worden een lange termijn actieplan en reductiedoelstellingen uitgevoerd.

Er wordt aandacht besteed worden aan de interne en externe communicatie over onze prestaties en we voorzien in een blijvende toegankelijkheid van de gepubliceerde informatie.

We volgen al een aantal jaren onze CO2-emissie op en namen de voorbije jaren reeds een aantal energie-reducerende acties maar we zijn ervan overtuigd dat de invoering en het gebruik van de CO2-prestatieladder een belangrijke katalysator is bij de verlaging van onze CO2-emissie en een verduurzaming van onze bedrijfsvoering.

Nadia Casier, Algemeen directeur OVMB

Publicatiedatum: 14/09/2021

SKAO

Meer informatie over CO2-Prestatieladder en SKAO:

www.skao.nl

2019

OVMB zet zich al jaren in voor de duurzame uitvoering van haar activiteiten. Daarom hebben we ervoor gekozen om de CO2-Prestatieladder in te voeren en het CO2-bewust certificaat niveau 3 na te streven. Hiermee wordt op een concrete wijze vormgegeven aan de ambities die OVMB heeft om haar doelstelling op het vlak van CO2- reductie te realiseren. Dit wordt verder toegelicht in het door de directie opgestelde beleid CO2-Prestatieladder.

Het referentiejaar voor de CO2 footprint is 2019. Bij de berekening van de footprint volgens CO2- prestatieladder werd rekening gehouden met scope 1 directe emissies door eigen brandstofverbruik en scope 2 indirecte emissies die ontstaan door elektriciteitsverbruik en verplaatsingen per trein of vliegtuig. De totale CO2 uitstoot van OVMB in 2019 bedraagt 444 ton CO2. OVMB valt dus onder de kleinste groottecategorie CO2-Prestatieladder, namelijk klein bedrijf, aangezien de CO2-emissie kleiner is dan 500 ton CO2.

De totale CO2- emissie is voor het grootste deel toe te schrijven aan het gasolieverbruik van de machines voor intern transport en het elektriciteitsverbruik.

Om de CO2- uitstoot verder te reduceren worden verschillende reductiedoelstellingen uitgewerkt en uitgevoerd. In 2020 wordt onder andere de installatie van een energiemonitoringsysteem voorzien en de plaatsing en opvolging van tellers op de brandstoftanks uitgevoerd.

Halfjaarlijks zal de CO2-uitstoot verder opgevolgd en gecommuniceerd worden waarbij meer in detail zal bekeken worden welke reductie gerealiseerd wordt.

Publicatiedatum: 19/08/2020

Halfjaarlijkse evaluatie 2020 semester 1

Om CO2 reductie te bekomen werd een meerjaren actieplan opgesteld.

De belangrijkste doelstellingen voor 2020 zijn:

 • de installatie van een energiemonitoringsysteem om het elektriciteitsverbruik in detail op te volgen,
 • de plaatsing en opvolging van tellers op brandstoftanks,
 • stimuleren van fietsgebruik door ter beschikking stellen van bedrijfsfietsen (in 2019 werd door 40% van de personeelsleden 11.241 km gefietst met name gemiddeld 1873 km per persoon voor woon-werk verplaatsingen),
 • overschakelen naar aankoop van groene stroom enkel geproduceerd in België.

De CO2-emissie voor de eerste helft van 2020 bedraagt 178 ton CO2 equivalent. Dit betekent een belangrijke reductie ten opzichte van het eerste semester van 2019 (220 ton CO2 equivalent), vooral dankzij een daling in het gasolieverbruik van de machines.

De reductie zal verder nauwgezet opgevolgd worden en ook relatief bekeken worden. Bij de evaluatie van het volledige jaar 2020 zal de emissie bijkomend ten opzichte van de hoeveelheid verwerkte afvalstoffen geëvalueerd worden zodat op gelijke basis vergeleken kan worden met 2019.

Publicatiedatum: 08/09/2020

Jaarlijkse evaluatie 2020

De CO2-emissie voor 2020 bedraagt 347 ton CO2 equivalent, waarvan het detail hierboven wordt weergegeven. Dit betekent een belangrijke totale reductie van 23 % ten opzichte van de emissie in 2019 met name origineel 444 ton CO2 equivalent of 452 ton CO2 equivalent herberekend met de geactualiseerde emissiefactoren.

Deze reductie werd gerealiseerd dankzij de daling in CO2-emissie van het elektriciteitsverbruik en de daling in het gasolieverbruik van de machines door een verschuiving van activiteiten.

De doelstelling 2020 van 25% CO2-reductie voor elektriciteit werd ruim behaald.

De hoeveelheid verwerkte afvalstoffen op de deponie is een belangrijke maatstaf voor de bedrijfsactiviteiten van OVMB. In 2020 werden namelijk beduidend meer afvalstoffen verwerkt dan in 2019. Om de vergelijking tussen 2019 en 2020 te maken wordt de CO2-emissie bekeken ten opzichte van het verwerkte tonnage op de deponie. Voor 2019 betekent dit een CO2-emissie van 2,60 ton CO2/1000 ton afvalstoffen terwijl we er voor 2020 in slagen om CO2-emissie van 1,39 ton CO2/1000 ton afvalstoffen te realiseren wat een daling betekent van ruim 46 %.

In 2021 werken we verder aan de CO2-reductie door het opvolgen van ons energiemonitoringsysteem elektriciteitsverbruik, de optimalisatie opvolging van het brandstofverbruik, het overschakelen naar Belgische groene stroom, de aankoop van een elektrische dienstwagen, het plaatsen van een elektrische laadpaal.

Publicatiedatum: 22/07/2021

Halfjaarlijkse evaluatie 2021 semester 1

De belangrijkste doelstellingen voor CO2-reductie in 2021 zijn:

 • aankoop elektrische dienstwagen onderhoud,
 • plaatsen elektrische laadpaal voor 2 wagens,
 • periodiek opvolgen meterstanden opslagtanks,
 • reductie verbruik bedrijfswagens met 2%,
 • reductie verbruik materieel met 2%,
 • volledig jaar monitoring elektriciteitsverbruik.

De CO2-emissie voor de eerste helft van 2021 bedraagt 130 ton CO2 equivalent. Dit betekent een belangrijke reductie ten opzichte van het eerste semester van 2020 (179 ton CO2 equivalent), vooral dankzij de overschakeling naar groene stroom van Belgische oorsprong en de reductie in het verbruik van de bedrijfswagens.

De reductie zal verder nauwgezet opgevolgd worden en ook relatief bekeken worden. Bij de evaluatie van het volledige jaar 2021 zal de emissie bijkomend ten opzichte van de hoeveelheid verwerkte afvalstoffen geëvalueerd worden zodat op gelijke basis vergeleken kan worden met 2020.

Publicatiedatum: 14/09/2021

Jaarlijkse evaluatie 2021

De CO2-emissie voor 2021 bedraagt 253 ton CO2 equivalent, waarvan het detail hierboven wordt weergegeven. Dit betekent een reductie van 27% ten opzichte van de emissie in 2020. Ten opzichte van de emissie in het referentiejaar 2019 wordt een belangrijke totale reductie van 44 % bekomen (emissie referentiejaar 2019 = origineel 444 ton CO2 equivalent of 452 ton CO2 equivalent herberekend met de geactualiseerde emissiefactoren).

Deze reductie werd gerealiseerd dankzij de daling in CO2-emissie van het elektriciteitsverbruik en de daling in het gasolieverbruik van de machines door een verschuiving van activiteiten.

Evaluatie doelstellingen 2021 (tov referentiejaar 2019):

 • elektriciteit 75% CO2-reductie: de reductie werd behaald.
 • materieel 2% CO2-reductie: de doelstelling werd ruim behaald, er is een reductie van 28%
 • bedrijfswagens 2% CO2-reductie: door de uitbreiding van de activiteiten werd deze doelstelling niet behaald.

De hoeveelheid verwerkte afvalstoffen op de deponie is een belangrijke maatstaf voor de bedrijfsactiviteiten van OVMB waardoor de CO2-emissie ook bekeken wordt ten opzichte van het verwerkte tonnage op de deponie. In 2021 werden beduidend meer afvalstoffen verwerkt dan in 2020. Om de vergelijking tussen 2020 en 2021 te maken wordt de CO2-emissie bekeken ten opzichte van het verwerkte tonnage op de deponie. Voor 2020 betekent dit een CO2-emissie van 1,39 ton CO2/1000 ton afvalstoffen terwijl we in 2021 een CO2-emissie van 0,90 ton CO2/1000 ton afvalstoffen realiseren wat een daling betekent van 35 %.

In 2022 werken we verder aan de CO2-reductie door een maandelijks duurzaamheidskwartier voor alle werknemers, het plaatsen van elektrische laadpalen op beide sites, organiseren van een Bike to work day, de optimalisatie van het gebruik van grondstoffen, het uitvoeren van een energie-audit.

Publicatiedatum: 25/07/2022

Halfjaarlijkse evaluatie 2022 semester 2

De belangrijkste doelstellingen voor CO2-reductie in 2022 zijn:

 • Uitbreiden installatie laadpalen op site John Kennedylaan en site Oudetragel,
 • uitvoeren energieaudit
 • maandelijks duurzaamheidskwartier,
 • bike to work day,
 • reductie verbruik bedrijfswagens met 2%,
 • reductie verbruik materieel met 2%,

De CO2-emissie voor de eerste helft van 2022 bedraagt 138 ton CO2 equivalent. Dit betekent een kleine stijging ten opzichte van het eerste semester van 2021 (130 ton CO2 equivalent), veroorzaakt door diverse factoren waaronder het licht toegenomen verbruik van het materieel. Dit verbruik is afhankelijk van de hoeveelheid aangeleverde afvalstoffen.

De CO2-emissie zal verder opgevolgd worden en ook relatief bekeken worden. Bij de evaluatie van het volledige jaar 2022 zal de emissie bijkomend ten opzichte van de hoeveelheid verwerkte afvalstoffen geëvalueerd worden zodat op gelijke basis vergeleken kan worden met 2021.

Publicatiedatum: 30/11/2022

Reductiedoelstellingen CO2

Algemeen werden volgende CO2-reductiedoelstellingen vooropgesteld:

Publicatiedatum: 30/11/2022

Initiatieven

Initiatieven OVMB:

Initiatieven 2022

CO2-bewust certificaat niveau 3

Op 21/10/2020 werd door TÜV het CO22bewust Certificaat niveau 3 van CO2-Prestatieladder uitgereikt aan OVMB.

Privacy verklaringISO 9001 - ISO 14001