OVMB, Privacy Verklaring

Bescherming van persoonsgegevens
Data protection notice van OVMB NV

Algemeen

OVMB NV (verder vermeld in deze verklaring als OVMB) is een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te J. Kennedylaan 50 te 9042 Gent (Desteldonk), ingeschreven onder het nummer BE0413983132.

OVMB is een vennootschap actief in afvalverwerking en maakt deel uit van de groep Eiffage Benelux NV (www.eiffagebenelux.com) die op haar beurt deel uitmaakt van de groep Eiffage (www.eiffage.com).

OVMB hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Door het mededelen van persoonsgegevens, onder meer door de velden in te vullen op de website of door informatie op te vragen, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Data Protection Notice en van alle voorwaarden en beperkingen hierin opgenomen, en gaat u hier mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacy Notice kan steeds worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Conny Verleye, Administratief verantwoordelijke bij OVMB

Contactgegevens

Adres: J. Kennedylaan 50 te 9042 Gent (Desteldonk)
E-mailadres: conny.verleye@ovmb.eiffage.be

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtreding.

2. Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren. Deze Notice is o.a. van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospects of personen die belangstelling tonen voor onze producten en diensten, onze onderaannemers en leveranciers, evenals alle personen die interesse hebben om voor ons te werken.

3. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming deelt u onze volgende persoonsgegevens mee:

Gegevens Natuurlijke personen

Naam, voornaam, aanspreektitel, postadres, leveringsadres, telefoon en/of gsm-nummer; e-mailadres, bankrekeningnummer, ...

Voor verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de aanwerving en selectie van personeel zal eveneens het geslacht, taal, geboortedatum, rijbewijs, gezinssamenstelling en identiteitsgegevens van de gezinsleden, opleiding, en eventueel beroepservaring- en/of bekwaamheid worden geregistreerd, evenals de bijkomende inlichtingen die u ons bezorgt , bv. aan de hand van uw CV.
Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, Dimona-aangifte, 30-bis aangifte van werken) kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt (zoals ID gegevens, Limosanummer, Detacheringsnummer, ...

Bedrijfsgegevens

Naast de naam van het bedrijf, adres, BTW-nummer, bankrekeningnummer, zullen ook bepaalde gegevens van de contactpersoon of medewerkers worden verwerkt: naam, voornaam, aanspreektitel of geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres.

Wij wijzen u er op dat u uiteraard zelf instaat voor de juistheid en de volledigheid van uw gegevens. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel het mededelen van gegevens die toebehoren aan derden zonder diens toestemming kan er toe leiden dat u, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot o.m. onze website. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn vragen wij u vriendelijk ons dit per kerende te melden.

Verder wijzen wij u er op dat u, als gebruiker van onze website, niet verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen, noch om in te stemmen met de verwerking ervan, maar u begrijpt dat dit het verlenen van bepaalde diensten of de samenwerking onmogelijk kan maken.

4. Doeleinden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de rechtsgronden

Klantengegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen wij de bedrijfsgegevens van onze klanten en opdrachtnemers, evenals de identiteits- en contactgegevens van hun personeel, medewerkers, aangestelden, dienstverleners, en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van overeenkomsten, het klantenbeheer, de boekhouding en fiscale verplichtingen, het beantwoorden van uw vragen en informatie- uitwisseling.

Deze gegevens worden al naargelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bv 30 bis-aangifte van de werken) dan wel op grond van ons gerechtvaardigde belang.

Gegevens van leveranciers, onderaannemers en dienstverleners

Wij verzamelen en verwerken de bedrijfsgegevens van onze onderaannemers, leveranciers en andere dienstverleners, en hun eventuele (sub)onderaannemer(s), evenals de identiteits- en contactgegevens van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van overeenkomsten, het beheer van leveranciers/onderaannemers/dienstverleners, de boekhouding en fiscale verplichtingen, het beantwoorden van uw vragen en informatie uitwisseling.

Deze gegevens worden al naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bv. 30 bis-aangifte van de werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie checkinatwork, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) dan wel op grond van ons gerechtvaardigde belang (zoals voor de direct marketing of uitwisseling van informatie).

Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voortkomend geval ook de E-ID gegevens of het Limosa- en/of detacheringsnummer verwerkt.

Gegevens van personeel en potentiële kandidaten

In het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie, verwerken wij de persoonsgegevens van onze werknemers, zelfstandigen die bepaalde prestaties voor ons uitvoeren, interims, stagiairs of studenten, evenals de gegevens van diens gezinsleden indien van toepassing.
Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in de Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

In het kader van ons personeelsbeheer verwerken wij eveneens uw gegevens die u als kandidaat (sollicitant) of geïnteresseerde student (bv n.a.v. jobbeurs) vrijwillig hebt meegedeeld: identiteits-en contactgegevens, geslacht, taal, geboortedatum, opleiding en eventueel beroepservaring- en/of bekwaamheid, de opvolging van het afgelegde traject bij de selectie, evenals andere informatie die u ons bezorgt, bv. aan de hand van uw CV.

Deze gegevens worden al naargelang het geval verwerkt op grond van voorafgaande toestemming, de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op grond van ons gerechtvaardigde belang.

Andere gegevens

Naast gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers, dienstverleners, personeel en kandidaten verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten in het kader van onze activiteiten, netwerkcontacten, contacten van deskundigen., enz.
Ook kunnen wij uw antwoorden of uw feedback die wij van u ontvangen [in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken], opslaan en verwerken, evenals de eventuele klachten die u aan ons gericht heeft m.b.t. het door u gekochte goed/ de door ons uitgevoerde weken.
Deze gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang.

We verwerken enkel persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om onze website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang om onze website te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

OVMB is in geen enkel geval aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik dat derden van de persoonsgegevens van u als bezoeker van de website.

5. Cookies

Uit respect voor uw privacy maakt onze website GEEN gebruik van cookies.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben.

OVMB zal de hierboven vermelde gegevens niet langer opslaan dan nodig voor de eigen werking.

7. Toegang tot en overdracht van uw persoonsgegevens

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens geven wij toegang tot deze gegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Zij zijn gehouden deze vertrouwelijk te behandelen en mogen deze slechts gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verstrekt.

OVMB kan uw gegevens delen met Eiffage Benelux NV of andere vennootschappen verbonden met Eiffage Benelux NV en/of haar moedervennootschap Eiffage SA. Daarnaast doen OVMB en Eiffage Benelux NV beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals IT-leveranciers, accountants, revisor, cloudproviders, sociale secretariaten, evenals de overheid (bv aanwezigheidsregistratie, overheidsopdrachten, sociale inspectie,…), aan wie uw gegevens kunnen of moeten worden meegedeeld.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde vennootschappen, dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen de persoonsgegevens worden overgedragen aan andere derden. Dit kan gebeuren in het kader van een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, bij overdracht van onze activiteiten of ingeval van faillissement. Het is eveneens mogelijk dat de gegevens aan andere partijen verstrekt ingevolge de wet of een gerechtelijk bevel.
In dat geval zullen wij trachten alles in het werk te stellen om u hiervan voorafgaandelijk in kennis te stellen. U zal echter wel begrijpen en u erkent hiermee dat dit niet steeds technisch of commercieel haalbaar is of dat eventuele wettelijke beperkingen toepasselijk zullen zijn.

8. Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. OVMB doet er alles aan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen iedere vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden evenals iedere niet toegestane verwerking; Zij zal dit o.m. doen door middel van firewalls, beveiligede servers, het nemen van back-ups, en dergelijke meer, evenals aan de hand van een veiligheidsbeleid naar zijn medewerkers (beperking van toegang, procedures,…).
De door u via de Website bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers van OVMB en eventueel Eiffage Benelux in België en/of in Frankrijk voor bepaalde gegevens die aan de moedermaatschappij meegedeeld worden.
U erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u direct of indirect zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op OVMB/Eiffage kan worden verhaald.

9. Uw rechten: Inzage-, correctie-, en informatierecht, recht op vergetelheid, recht van overdraagbaarheid en recht van bezwaar

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een wettelijk en kosteloos recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door OVMB worden verwerkt, om ze na te zien, te laten verbeteren of te vervolledigen.

U beschikt eveneens over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de verordening (gegevenswissing of -beperking). Wij kunnen dit desgevallend weigeren indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen de verwerking ervan te beperken tot het geschil beslecht is.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. U hebt het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U kunt zich steeds verzetten, om legitieme en ernstige redenen, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst. U hebt steeds het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden evenals tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht u te verzetten tegen het doorgeven van uw gegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens het recht om deze in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Uw verzoek tot verzet, correctie, schrapping over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u per e-mail richten aan Conny Verleye, conny.verleye@ovmb.eiffage.be of per post op het bovenstaande adres. OVMB kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel zou zijn dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij klacht in te dienen bij de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit: [Commissie voor bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: commission@privacycommission.be]

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank indien u meent dat u schade zou lijden als gevolg van een niet legitieme verwerking van uw persoonsgegevens.

Privacy verklaringISO 9001 - ISO 14001